Disclaimer

(See in Dutch below).

About Kuypers Kunststoftechniek bv.
This website is the property of Kuypers Kunststoftechniek bv. The information on this website contains only general information and is no advice to you. The information is derived from sources that can be considered reliable. We cannot guarantee the correctness and completeness thereof.

Dutch law
Dutch law applies to this website and disclaimer.

Information on linked sites
All information on linked websites has not been checked by us for accuracy. We are not responsible for that information.

Use of information
All information on this website (including the design, house style and logos) is the property of Kuypers Kunststoftechniek bv. You may use the information on our website for private purposes, provided you state that you have found the information on the website of Kuypers Kunststoftechniek bv. under the conditions that the information stays unchanged. When the information on the website will be used for commercial purposes permission from Kuypers Kunststoftechniek bv. is mandatory.

Publications
No available technical or other documentation may be copied, multiplied or distributed without the express permission of Kuypers Kunststoftechniek bv. Our products are subject to continuous improvement, so that we reserve the right to change technical specifications without prior notice.

About the disclaimer
Kuypers Kunststoftechniek bv. reserves the right to adjust this disclaimer. You will always find the most current disclaimer on this website.

Nederlands:

Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Alhoewel wij trachten alle informatie zo volledig en accuraat mogelijk te houden, geven wij geen garantie dat de beschikbare informatie volledig of juist is, noch garanderen wij dat de website permanent beschikbaar zal zijn.

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt.

Informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, wordt niet door ons onderzocht of geanalyseerd. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats; Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele aansprakelijkheid.

Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.